Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

472 views

“ปศุสัตว์” เร่งอพยพ – ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย อ.ปากช่อง


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย หลังเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โคนม โคเนื้อ ขาดแคลนอาหารสัตว์ร่วมพันตัว  ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) จึงได้สั่งการด่วนถึงทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียให้มีน้อยที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มีการอพยพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 15 ราย เป็นโคนม โคเนื้อและแพะประมาณ 500 ตัว จัดหาหญ้าแห้ง จำนวน 5,000 กิโลกรัม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษากรณีสัตว์เจ็บป่วย รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์ บำรุงสุขภาพสัตว์ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์กว่า 5,600 ตัน หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับกรม รวม 325 หน่วย พาหนะสำหรับอพยพสัตว์และขนส่งเสบียงอาหารสัตว์ 200 คัน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 3,000 ถุง คอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ 30 ชุด 

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง