Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

277 views

แจง ‼️ เหตุน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเหนือเขื่อนลำพระเพลิง


กรณี ที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนบางสำนักว่า ชาว อ.ปักธงชัย หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบหนักจากการระบายน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ท้ายเขื่อน จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสุขศรีงาม และหมู่บ้านโคกสำราญ เดือดร้อนหนัก ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สูงกว่า 2.50 เมตร นั้น

นายขวัญชัย อุตตะเวช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ได้ชี้แจง กรณีที่เกิดขึ้นว่า พื้นที่บ้านสุขศรีงาม และบ้านโคกสำราญ ตามที่ปรากฏในข่าว เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือเขื่อนลำพระเพลิง เป็นพื้นที่ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ซึ่งกรมชลประทาน ได้ทำการกันเขตไว้เป็นพื้นที่ที่ระดับน้ำท่วมถึง

ที่ผ่านมา กรมชลประทาน กรมป่าไม้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและขอความร่วมมือให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว โดยทางราชการได้ทำการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แล้ว ซึ่งประชาชนบางส่วนได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการย้ายออกจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่ให้พื้นที่ที่ทางราชการจัดหาให้ใหม่

แต่ยังคงมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ยังยืนยันที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป แม้ว่าจะทราบถึงผลกระทบที่จะได้รับ หากมีปริมาณน้ำในเขื่อนลำพระเพลิงเพิ่มมากขึ้นจะทำให้พื้นที่ถูกน้ำท่วมขังก็ตาม

ที่มา : กรมชลประทาน


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง