Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

586 views

เช็กก่อนแชร์ #ชัวร์ก่อนเชื่อ


ไม่อยากตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม ตรวจสอบ เปรียบเทียบแหล่งข่าว ความน่าเชื่อถือ หลักฐาน วันที่ รูปภาพ ลิงก์เว็บไซต์ที่เผยแพร่ สังเกตหาสิ่งผิดปกติ

✅ สอบถาม แหล่งข่าวหรือสำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวโดยตรง

✅ ติดตาม รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ

การรู้เท่าทัน ข่าวปลอม จะช่วยให้เราเตือนตัวเอง และคนรอบข้างไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และมีภูมิคุ้มกัน แยกแยะ “ข่าวจริง” กับ “ข่าวปลอม” ได้

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง