Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

145 views

เริ่มแล้ว 1 พ.ค.นี้ ‼️ เปิดลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย


นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป กปน. จะเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย (R1) รวมถึงคอนโด ห้องเช่า อาคารชุด นิติบุคคล (ผู้วางเงินประกัน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากการแพร่ระบาดของโรค-19

ทั้งนี้ผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ ซึ่งเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดระยะเวลา

สามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น

  • www.mwa.co.th
  • App MWA onMobile
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2500 2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ

ผู้ใช้น้ำจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่

✅ชื่อ-นามสกุล ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
✅ หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
✅ หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (8 หลัก)
✅ เลขที่บัญชีธนาคาร ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
✅ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ/ E-mail (ถ้ามี)

  • หากเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารด้วย
  • ส่วนกรณีผู้วางเงินประกันมีการเปลี่ยนแปลง

✅ ชื่อ-นามสกุล
✅ ชื่อผู้ใช้น้ำและเงินประกันเป็นของบิดาหรือมารดา ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และไม่ตรงกับเจ้าบ้านในปัจจุบัน
✅ ซื้อบ้านต่อจากบุคคลอื่น
✅ ชื่อผู้วางเงินประกันการใช้น้ำไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน

  • ผู้ใช้น้ำที่ไม่สะดวกขอคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าว ขอให้นำเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ มาติดต่อที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call Center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

✅✅ สำหรับเงินประกันการใช้น้ำสามารถเลือกรับเงินประกันการใช้น้ำคืนผ่าน

  • พร้อมเพย์
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • บัญชีธนาคาร กรุงไทย / กสิกรไทย / ไทยพาณิชย์

✅✅ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง