Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

60 views

“แอสตร้า-ไฟเซอร์-โมเดอร์น่า” ฉีดกระตุ้นเข็ม 3-4 ได้หมด ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกัน


สธ. เผย AstraZeneca, Pfizer, Moderna มีประสิทธิผลใกล้เคียงกัน ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และ 4 ป้องกันอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจาก Omicron ได้

กรมควบคุมโรค เผยแพร่ผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 พบว่า การฉีดวัคซีน AstraZeneca, Pfizer หรือ Moderna เป็นเข็มกระตุ้นที่ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสูตรไขว้ heterologous booster vaccination) จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์ Omicron ได้สูงถึง ร้อยละ 73 ร้อยละ 71 และร้อยละ 71 ตามลำดับ

ระดับประสิทธิผล นี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ได้รับวัคซีนเพียง 3 เข็ม โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้นที่ 4 ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA หรือไวรัสเป็นตัวนำ มีประสิทธิผลไม่ต่างกันในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron ในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป

การสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่ม 608 รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตโควิด19


ข่าวที่เกี่ยวข้อง