Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

154 views

กกต. ส่งเรื่องวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ทำตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนด เท่านั้น


กกต. ส่งเรื่องวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ทำตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนด เท่านั้น ไม่มีเหตุจูงใจทางการเมือง

ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชน กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีเหตุสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญว่าได้มีการเร่งรัด หรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ นั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ชี้แจง ว่า กรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 82   

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ สำหรับกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่าสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการการเลือกตั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ส่วนกรณีที่มีการไต่สวน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นการดำเนินการตามที่มีผู้ร้อง คัดค้านเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นการไต่สวนว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 151 หรือไม่ (ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกต้ัง หรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้แต่งตั้งขึ้น

การดำเนินการทั้ง 2 กรณีเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้มีการเร่งรัดหรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง