Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

157 views

สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ!! สนับสนุน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ผปค.ฐานะยากจน


ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สนับสนุน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี แก่ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและจิตวิญญาณลูกเสือไทยให้กับเด็กและเยาวชนทุกคน

“ปลัดมหาดไทย” สั่งการไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษา หากพบว่าผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้

ให้ผู้ว่าฯ ร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียนรายนั้น ๆ โดยหากเกินความสามารถของจังหวัด ขอให้ได้แจ้งมาที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อระดมสรรพกำลังในส่วนกลางพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ว่า เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติที่หลอมรวมความเป็นชาติไทย ความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คนในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง รอดพ้นจากเภทภัยทั้งปวง ทั้งยังก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และเมื่อสังคมปราศจากความขัดแย้ง ก็จะเกิดความสงบสุข มีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว อันนำไปสู่ความผาสุกในสังคมไทยอย่างยั่งยืน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง