Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

51 views

ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ ทำข้อตกลงถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตคู่แรกของโลก


  • รมว.ทส. และ รมว.สิ่งแวดล้อม คมนาคม พลังงานสะอาดและสารสนเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดทำข้อตกลงถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์ คู่แรกของโลก โดยจะให้สวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพฯ
  • โดยรัฐบาลวางให้การสร้างกลไกซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นนโยบายสำคัญ ผู้ซื้อ-ขายต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608)

วันที่ 26 มิ.ย. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีนโยบายในการร่วมมือนานาประเทศเพื่อลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยต่อเนื่อง

ล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับนางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกา รมว.สิ่งแวดล้อม คมนาคม พลังงานและสารสนเทศ สมาพันธรัฐสวิสจัดทำข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งนับเป็นข้อตกลงถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตร่วมกันเป็นคู่แรกของโลก 

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้ง 2 ประเทศจัดทำกรอบความร่วมมือสำหรับการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ โดยสมาพันธรัฐสวิสจะสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีบัส ในกรุงเทพฯ โดยจะมีทั้งภาคส่วนต่าง ๆ และเอกชนเข้าร่วม และไทยคาดหวังว่าจะสามารถเป็นประเทศแรกของโลกที่ถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตจากโครงการดังกล่าว 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การลดปล่อยคาร์บอน และการสร้างกลไกซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเร่งรัดขับเคลื่อน โดยขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วางแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวดำเนินงานสำหรับการใช้คาร์บอนเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในประเทศและระหว่างประเทศ ตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์โดยหน่วยงานรัฐ

โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการเพื่อได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิต ผู้ประสงค์ซื้อขาย ทั้งหมดจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. การกำหนดขั้นตอนในทางปฏิบัติสำหรับการใช้คาร์บอนเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในประเทศ อาทิ การดำเนินการของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ขั้นตอนการซื้อขายระหว่างผู้พัฒนาโครงการ ผู้ซื้อ และผู้ใช้คาร์บอนเครดิต ส่วนกรณีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ระหว่างประเทศ ได้กำหนดประเภท ลักษณะ โครงการที่ข่ายที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คาร์บอนเครดิต การออกหนังสืออนุญาต ตลอดจนการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป้าหมายประเทศไทย ระหว่างการร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) เมื่อเดือน พ.ย. 2564 ว่าไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง