Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

163 views

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล อำนวยความสะดวกประชาชนเปิด 4 ช่องทางแจ้งทุกข์ โดยไม่ต้องเดินทาง


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยงดการให้บริการ ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เป็นการให้บริการผ่าน 4 ช่องทาง คือ

  •  ตู้ ปณ.1111
  •  โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์ http://1111.go.th/
  •  แอพพลิเคชั่น PSC 111

เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ จึงจะเปิดให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ณ จุดบริการ (ฝั่งสำนักงาน ก.พ.เดิม) ต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง