Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

168 views

พม.ช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างเต็มที่


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการ 5 เตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยกระบวนการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อสอบถามความต้องการ สัมภาษณ์เก็บข้อมูล ประเมินสภาพปัญหา พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีและติดตามผลหลังการช่วยเหลือ

 แผนการให้ความช่วยเหลือรูปแบบการให้บริการ

  •  กรณีผู้เสียชีวิต เป็นหัวหน้าครอบครัว พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินสงเคราะห์เด็ก
  •  สำหรับบุตรผู้เสียชีวิตที่กำลังอยู่ในวัยเรียนฝึกอาชีพให้กับสมาชิกในครอบครัว
  •  กรณีเด็กและเยาวชน พิจารณาช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาเด็กหรือพิจารณาเข้าร่วมโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
  •  กรณีผู้เสียชีวิตมีบิดา – มารดาสูงอายุ พิจารณาตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ทุนฌาปนกิจผู้สูงอายุ

กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและภายหลังการรักษามีภาวะพิการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามสิทธิคนพิการ อาทิ แนะนำการเข้าสู่กระบวนการ ออกบัตรคนพิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ การฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ โดยจะมีการมอบสิ่งของจำเป็น เช่น เครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพให้ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง