Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

157 views

มหาดไทย ชี้แจงกรณีกลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติเรียกร้องการมีสัญชาติไทย


ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวกรณีผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าและชนเผ่าอื่นในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากว่า 50 ปี และได้ยื่นเอกสารขอแปลงสัญชาติ แต่ยังไม่ได้รับการแปลงสัญชาตินั้น

กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดทำทะเบียนราษฎรและมีเลขประจำตัว 13 หลักแล้ว แต่ยังขาดคุณสมบัติบางประการตามหลักเกณฑ์ที่เคยกำหนดไว้

ขณะนี้ กรมการปกครองกำลังดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคอยู่ ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน จะสามารถดำเนินการให้สัญชาติกับกลุ่มดังกล่าวได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง