Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

134 views

กฟผ. แจงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้กรอบ PDP2018


นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ไม่ได้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของ กฟผ. การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาและกำกับโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP2018 โดยกระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับข้องเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการฯ  ประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กฟผ. เพื่อร่วมพิจารณาการซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว 

ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไทย ได้ประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (AMEM) ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยประเทศไทยยินดีสนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว ที่คำนึงถึงความเหมาะสมตามกรอบ MOU ระหว่างประเทศ พร้อมขอให้ สปป.ลาว พิจารณาและจัดอันดับความสำคัญของโครงการที่ สปป.ลาว มีความประสงค์จะให้ไทยพิจารณารับซื้อไฟฟ้าเพื่อฝ่ายไทยนำผลการจัดอันดับดังกล่าวมาเป็นกรอบดำเนินการตามขั้นตอนของการซื้อไฟฟ้าระหว่างประเทศผ่านคณะอนุกรรมการประสานประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

กฟผ. ยืนยันว่า ตามที่สื่อมวลชนบางฉบับได้เผยแพร่ข่าว โดยมีประเด็นว่า กฟผ. เร่งเซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และหากเซ็นสัญญาสำเร็จจะมีเงินทอนก้อนโตตกใส่ กฟผ. นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง