Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

413 views

“โรงเรียนอีลิท” เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ต้องศึกษาข้อมูลทุกด้าน


นายสุเทพ ชิตยวงษ์   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชี้แจงประเด็นคัดค้านแนวคิดโรงเรียนอีลิท (Elite) ว่า  สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2562  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบนโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ซึ่งมีตอนหนึ่งที่ได้พูดคุยถึงเรื่องแนวคิดการเน้นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง โดยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าว คือ การเน้นให้โรงเรียนที่มีศักยภาพ ได้สร้างเด็กเก่งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากำลังคนของประเทศ นั้น

การใช้คำว่า อีลิท (Elite) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้มีเจตนาใช้คำตรงกับความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่หมายถึงการเน้นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง มีความพร้อมที่สามารถสร้างเด็กเก่งจริง ๆ เพื่ออนาคตของประเทศ มิได้เกี่ยวกับโรงเรียนสำหรับอภิสิทธิ์ชน หรือแบ่งแยกชนชั้นแต่อย่างใด 
สพฐ. ต้องดูแลนักเรียนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กเรียนช้า เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ 
 

ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สอดคล้องกับการพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน

อย่างไรก็ตาม  “โรงเรียนอีลิท” เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ หรือเป็นมติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลทุกด้านและสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับแนวทางการรับนักเรียนในปีนี้ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และจะต้องหารือกันหลายฝ่าย รวมถึงการทำประชาพิจารณ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง