Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

231 views

ธ.ก.ส. ชี้ ปล่อยสินเชื่อซื้อโดรน ปรับเปลี่ยนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่เกษตรกร


จากกรณีที่เครือข่ายชาวนาไทย ไม่เห็นด้วยกับที่ ธ.ก.ส. มีแนวคิดจะปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกรซื้อโดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ  ในวงเงิน 15,000 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายต่อโดรน 1 ลำ เฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 บาท  เพื่อใช้ทดแทนแรงงานในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง รวมทั้งหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในการทำนา  โดยให้เหตุผลว่า เป็นการเพิ่มภาระให้ชาวนา เนื่องจากต้องมีค่าบำรุงรักษา  อีกทั้งมีราคาแพง เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกษตรกรไม่มีความเชี่ยวชาญ และต้องมีการฝึกอบรม บริการหลังการขาย การซ่อมบำรุง  รวมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า ราคาโดรนที่ ธ.ก.ส. แจ้งว่า ลำละ 500,00 บาท นั้น แพงไปหรือไม่  หวั่นเป็นการเอื้อต่อนายทุน  

นายศรายุทธ   ยิ้มยวน   รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ชี้แจงว่า  โครงการสินเชื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายของตนเอง   และให้สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และกลุ่มผู้ประกอบการ นำเทคโนโลยีมาบริการสมาชิกให้สามารถลดค่าใช้จ่าย  เช่น การปลูกพืชโดยใช้ระบบน้ำหยด การผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตโดยใช้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การใช้โดรนในการหว่านเมล็ดพันธุ์และให้ปุ๋ย เป็นต้น 

การอำนวยสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตแบบเดิมไปสู่การผลิตสมัยใหม่  และมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท ระยะเวลาให้การสินเชื่อตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตร 


สินเชื่อตามโครงการดังกล่าว จะเข้าไปช่วยตอบโจทย์ให้ภาคเกษตรมีความมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้งการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และขณะเดียวกันเป็นการจูงใจให้ทายาทเกษตรกรหรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น  
 

ธ.ก.ส. มีสินเชื่อผ่อนปรน เพื่อจูงใจให้เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ที่มีความพร้อมมีแผนงานที่เป็นไปได้กู้ไปลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   และธ.ก.ส.ไม่มีเจตนาไปเพิ่มภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร  แต่ต้องการอำนวยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ลงทุนในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใด เกษตรกรจะเป็นผู้จัดซื้อปัจจัยหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เอง โดยความสมัครใจ  ธนาคารเป็นเพียงผู้อำนวยสินเชื่อและประสานการให้ความรู้ที่เหมาะสม

#โดรน   #ปล่อยกู้   #ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   #ข่าวจริงประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง