Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

345 views

รฟม. ชี้แจงกรณีคัดค้านการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง-สีน้ำเงิน สูงสุด 70 บาท และปัญหาทางขึ้นลงรถไฟฟ้ากินพื้นที่ทางเท้า


จากกรณีการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) สูงสุดถึง 70 บาท จากช่วงราคามาตรฐานปัจจุบันคือ 14-42 บาท และข้อเรียกร้องให้มีการปรับแบบ การก่อสร้างทางขึ้นลงรถไฟฟ้าทุกสาย ให้ลดขนาดบันไดขึ้นลงรถไฟฟ้าเหลือ 50% จากความกว้างของทางเท้า เนื่องจากปัจจุบันรถไฟฟ้าสายต่างๆ ใช้ทางเดินเท้าหรือฟุตบาทเป็นบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า นำไปทำทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทำให้เหลือพื้นที่ทางเท้าบางจุดไม่ถึง 1-2 ฟุต ในขณะที่บันไดขึ้นลงรถไฟฟ้ากลับขยายอย่างกว้างขวางเกินความจำเป็น ถือเป็นการเอาเปรียบประชาชนที่ใช้ทางเท้าที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของรถไฟฟ้าและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับรถไฟฟ้าจนเกินเหตุ นั้น


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงว่าการจัดเก็บค่าโดยสารร่วมสูงสุดถึง 70 บาท ข้อเท็จจริงเป็นอัตราค่าโดยสารสูงสุดกรณีที่มีการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2559 หากผู้ใช้บริการมีการเดินทางเฉพาะในสายสีม่วง จะเสียค่าโดยสาร 14-42 บาท และหากเดินทางเฉพาะในสายสีน้ำเงิน จะเสียค่าโดยสาร 16-42 บาท แต่หากมีเดินทางทั้งสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินจะเสียค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 70 บาท

ทั้งนี้ การปรับค่าโดยสารในครั้งนี้เป็นการปรับเฉพาะกรณีเดินทางในสายสีน้ำเงิน โดยอัตราค่าโดยสารปรับขึ้นอีก 1 บาท จากเดิม ณ สถานีที่ 5 8 และ 11 นับจากสถานีต้นทาง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราค่าโดยสารตามสัญญาสัมปทานสายสีน้ำเงินเท่านั้น


สำหรับกรณีเรียกร้องให้ กระทรวงคมนาคม รฟม. และกรุงเทพมหานคร ทบทวนสั่งให้มีการปรับแบบและสั่งรื้อทางขึ้นลงรถไฟฟ้าทุกสายทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในปัจจุบันและสายต่างๆในอนาคต ให้ลดขนาดบันไดขึ้นลงรถไฟฟ้าให้เหลือ 50 % จากความกว้างของทางเท้า นั้น


รฟม. ชี้แจงว่า บันไดทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าที่ก่อสร้างโดย รฟม. ที่ตั้งบนทางเท้าสาธารณะ จะจัดให้ทางเดินเท้าข้างบันไดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2556  ทั้งนี้ จากการตรวจสอบกรณีตามภาพข่าว พบว่าเป็นบริเวณบันไดทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับร้านค้าที่มีการวางแผงค้ารุกล้ำทางเท้าสาธารณะ จึงทำให้เหลือช่องทางเดินกว้างน้อยกว่า 1.50 เมตร

ที่มา : รฟม.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง