Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

109 views

ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้งชาวประมง พร้อมรับฟังข้อเรียกร้องสมาคมฯ


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (Illegal) การประมงที่ขาดการรายงาน (Unreported ) และการประมงที่ขาดการควบคุม (Unreglulated) หรือ IUU เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ แม้การดำเนินการหลายด้านอาจส่งผลกระทบต่อการทำประมง และเกิดข้อเรียกร้องของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยให้แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค

.
เรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้เหมาะสม เพื่อผ่อนปรนและช่วยเหลือชาวประมงกว่า 12 เรื่อง เช่น แก้ไขรายการเครื่องมือทำการประมง แก้ไขรายการพื้นที่ทำการประมง ออกหนังสือคนประจำเรือ 2 รอบ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่วนการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามเรือให้มีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากในการแจ้งเข้า-แจ้งออกของเรือประมงที่อยู่ในร่องน้ำเดียวกันอยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนการปรับปรุงกฎหมายอย่างรอบคอบ
.
สำหรับการรับซื้อเรือประมงออกนอกระบบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ


1. กลุ่มระยะเร่งด่วน (เรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมง (เรือขาว-แดง) มี 568 ลำ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ครบถ้วนแล้ว 252 ลำ และอีก 53 ลำ จะจ่ายครบถ้วนในเดือน ต.ค.นี้ คิดเป็นเงินเยียวยารวม 764.45 ล้านบาท ที่เหลือ 263 ลำ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ

2. กลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมง แต่เจ้าของเรือมีความประสงค์นำออกนอกระบบจำนวน 2,505 ลำ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์นำออกนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถในการทำการประมงของเรือประมง
.
นอกจากนี้ รัฐบาลได้อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่าน ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง จะได้มีเงินทุนในการปรับปรุงเรือ ติดตั้งอุปกรณ์ และจ้างแรงงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
.
อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ เห็นว่ามีประเด็นใดที่ไม่คืบหน้าหรือยังคงเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟัง เพื่อหาทางออกร่วมกันในแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งชาวประมงและภาคการประมงของประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง